STUDIO

IVS Panorama & Map


Adress    부산시 금정구 금정로 87-1 2F 

Tel          010-8291-2958

Traffic    1호선 부산대 지하철역 3번 출구 7분 거리

               부산대 부산은행 4거리 장전역 방향 2분 거리

               부산대학교 정문 (11080) 버스정류장 맞은 편